Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 17.12.
Daniel
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

 
<předchozí Etruské náboženství z kolekce Náboženství ve starověku
Autor: Mišpule (Občasný) - publikováno 10.12.2000 (02:17:47), v časopise 13.12.2000
další>
Ve starověku při stěhování a asimilaci různých národnostních etnik docházelo i ke vzájemnému ovlivňování v kultuře, architektuře, celého životního stylu včetně náboženství.

Mezi velmi významné národy starověku patří bezesporu Etruskové.

Především v 6. století ovládli nejen Latium, ale i celé území od Alp po Kampanii. V Římě vládli asi 150 let, po r. 510 byla etruská dynastie Tarquiniů vyhnána, ale není zcela jisté, zda se nejednalo pouze o politickou změnu v etruské obci, a zda Etruskové nevládli v Římě ještě několik let. Při expanzi na jih se setkávali s Kartagiňci i Řeky, se kterými nejen hojně obchodovali, ale vzájemně se i ovlivňovali.

Na etruském území na pobřeží v Pyrgi byla objevena svatyně se zlatými lamelami, které nesou etruskopunskou smlouvu, ve které je zmiňována Tanit - hlavní bohyně Kartága. Od Řeků si Etruskové osvojili kolem roku 700 znalost západořecké abecedy a převzali jejich četné náboženské a mytologické představy. Např. etruská bohyně zvaná Menerva, Menrva, Merva, Mera (př. Tecom) se od sebe krajově lišila a více či méně se podobala římské Minervě.
Podobně i na jiných místech při styku s jinými kulturami přejímali do svého náboženství božstva cizího původu (např. ve Vejích Apollón). Náboženství provázelo Etrusky neodlučitelně, dokonce svůj název Tusci osvozovali od řeckého slova thyein, tj. obětovati. Náboženský rituál znali a mohli provádět pouze haruepikové z řad aristokracie, jako zvolení kněží tvořili vybranou složku obyvatelstva.
Náboženství zřejmě procházelo dlouhým vývojem a nakonec došlo k oddělení kněžského úřadu od královské funkce. Podle historického bádání se zřejmě jednalo o tři hlavní vývojové fáze etruského náboženství.
V 1. fázi je uctívána podobně jako v minójsko-mykénském a natolském náboženství bohyně matka, která je rovněž vládkyní přírody. Tuto bohyni nalezneme po celém Středomoří, v Etrurii Kúrotrofos - Pěstounka, bohyně s dítětem. V 7. století se po celé střední Itálii objevuje jako námět ve šperkařství Vládkyně zvěře. Bohyně smrti na vyobrazeních vykazuje paralely s uměním mínojsko-mykénským, anatolským a ugaritským.
Ve 2. etapě etruského náboženství dochází k zatlačení bohyně mužským bohem, který zaujímá hlavní místo. Tato změna byla zřejmě důsledkem vlivu řeckých náboženských představ, které se do Etrurie šíří od 9. století.
Ve 3. fázi vlivem pronikání Etrusků do řeckých a latinských oblastí dochází k synkretismu s řeckými a latinskými božstvy.

Politické události a sociální rozklad v 5. a 4. století se odrazily i v etruském náboženství. Etruskové ztrácejí území na jihu Kampánie a na severu území kolem Pádu. Roku 423 byla v Kapui vyvražděna rodová aristokracie Samnity. Roku 396 se Římané zmocnili Veje a Galové města Melpum. Rodová aristokracie byla omezena volenými úředníky (zilath) a současně dochází ke kodifikaci souboru etruských náboženských předpisů, tzv. disciplina etrusca. Etruská božstva byla antropomorfní, vznikala postupným vývojem v důsledku přirozené asimilace s řeckými představami. Etruskové rozlišovali božstva nebeská a podsvětní. Kněží četli vůli Bohů ve zvířecích játrech. Z řeckých božstev se v Etrurii hojně rozšířily kulty Apollónův (Aplu byl ochráncem města Vejí), Artemidy (Artemnes) a Heroa Heraklea (Mercle), který je zde uctíván jako bůh. Vztah Etrusků k božstvu byl intenzivní, protože vycházel z víry, že bohové ovládají celý svět, a že stále zasahují do lidského života. Pro Etrusky měla magickou moc také červená barva, symbolizovala pro ně nejen barvu krve, ale i života a přítomnost božstva. Proto u nich, a později i v Římě, nosil imperátor vojenský pláštík (paludamentum) v červené barvě a za slavnostního vítězného pochodu (triumphus) měl obličej červeně zbarven suříkem.

Etruská eschatologie byla pod vlivem domácích i cizích představ. Nebožtík býval po smrti ustrojen, oplakáván ženami - plačkami a v průvodu četných hudebníků uložen do rodinné hrobky nebo prostě pobřben do země. Duše se podle Etrusků po smrti oddělila od svého těla a pokračovala v životě buď ve hrobce anebo v podsvětí. Ve výjimečných případech mohla odejít mezi tzv. di animales. Obdobné chápání posmrtného života najdeme i u Římanů. Od 4. století se šířila, pod vlivem řeckého náboženství, víra v podsvětí, jež je přístupno duši každého života. Je to důsledek úpadku společenské moci etruské dynastie, která v 5. století vyznávala, že mrtvý je v průvodu delfínů odvážen na hippopotamu na ostrovy blažených; stejně tomu bylo i ve starších obdobích řecké rodové společnosti.
Etruská vyobrazení zdobící hrobky jsou velmi podobná řeckým, pouze mnohem pesimističtější. Mnohdy zobrazují různé démony, jejichž vzhled mohl později ovlivňovat křesťanské představy o ďáblovi v dobách, kdy se křesťané před pronásledováním museli ukrývat v jeskynních nebo těchto etruských hrobkách. Z hlediska podmětů, které později ovlivňovaly náboženské představy Říma, hrálo etruské náboženství významnou roli. Etruskové přinášeli poznatky i mnohých řeckých božstvech, v době jejich nadvlády v Římě zde došlo k přechodu od animistických představ k antropomorfním, vnesli do Říma formálnost kultu a v neposlední řadě ovlivnili svými názory římské teoretiky i ostatní obyvatelstvo až do počátku principátu.


Příště: Římské náboženstvíPoznámky k tomuto příspěvku
polhrad (Občasný) - 29.12.2008 > Myslím si, že je to historicky zajímavý článek. Těším se na další podobné.
Body: 5
<reagovat 
Cid (Občasný) - 13.12.2000 > Je to dobře napsané Mišpulko, římané skutečně ovládaly rok a půl Řím a poté byla pod jejich dozorem založena republika. Spíše za dozoru etruského krále Porseny.
Body: 5
<reagovat 
romann (Občasný) - 13.12.2000 > to mi pripomina ucebnici
<reagovat 
Nathalie () - 13.12.2000 > Mišpulko já nejsem asi zrovna dvakrát vzdělaná v dějepise, ale Etruskové mě zajímají. Mohla bys pro mě prosím upřesnit, co to jsou antropomorfní božstva, kde je Kampanie a Pyrgi? Dík. A kdyby se ti někdy chtělo, tak klidně můžeš napsat něco o jejich kultuře, životě, práci, historii atd. Dík.
Jinak tohle by byla fakt dobrá učebnice.
Body: 5
<reagovat 
Martin (Stálý,Redaktor) - 14.12.2000 > Ten Tvůj text jsem si vytiskl a včera ještě před spaním přečetl. Podobné zajímavé věci tu chyběly, o Etruskách jsem zatím snad ani nic nečetl, znám je jen ze školy, že byli. Jinak bych se Tě rád ještě zeptal, nevíš, odkud přišli ? Vznik náboženství s více božstvy tedy pochází od nich ? Nevím vůbec, zda se podobné informace dochovaly. Dík Mišpulko za zajímavé počtení, těším se na pokračování.
Body: 5
<reagovat 
MARTENS de Adaleans (Občasný) - 17.12.2000 > Do detailů rozvedeno. Etruskové - ti mě opravdu zaujali. Tentokrát se mi to moc dobře četlo.
Body: 5
<reagovat 
Mišpule (Občasný) - 16.12.2000 > Martin: Původ Etrusků
O existenci tohoto etnika se zachovaly písemné údaje v dílech různých historiků, přímé doklady o existenci toho etnika na území Itálie nejsou - nejasné archeologické nálezy. Ale píší o nich různí římští historikové.
Písemné prameny nepřímé - jsou důležité, i když jazyk Etrusků jako takový rozluštěn není. Přesto je možné tyto prameny číst, ale většinou není až na výjimky znám jejich význam. Etruskové totiž převzali písmo z řecké abecedy (existují např. nápisy na náboženských kamenech)

Jméno Etruskové pochází z latinského označení Etrusci, Římané používali jako synonymum také výrazu Tusci
O původu etruské civilizace existují už od starověku celkem 3 teorie:
1) teorie východní - v dějinách je stoupencem této historie Hérodotos. Podle něj se Etruskové dostali do Itálie z Asie, z asijského pobřeží (a podle této teze považuje za předky Etrusků uprchlíky ze zničené Tróje). Z teorie Hérodota dále později vycházeli např. Lívius, Tacitus, Vergilius.

2) Podle další teorie, jejíž tvůrcem byl Dyonísios z Halikarnasu (1. st. př.n.l.) "Etruskové žili na území Itálie odedávna". S dalším vysvětlováním se moc nepáral, že ?
Tato teorie se označuje na "autochtonní".

3) Podle třetí teorie (autorem je Livius) se Etruskové dostali do Itálie ze S Evropy.

Současní historiké se dnes přiklánějí k prvním dvěma teoriím.

Existuje celá řada tzv. důkazů pro podporu těchto teorií, pokud bys měl zájem, ráda je sem zase napíšu.

Vznik náboženství s více božstvy je asi starý jako lidstvo samo. Cokoliv si lidé už od počátku existence nemohli vysvětlit, bylo přikládáno Bohům (proto se uctíval Bůh ohně atd...)

Cid:
Vznik republiky s Etrusky skutečně úzce souvisel. Státní zřízení Říma bylo velmi ovlivněno existencí etruských měst. Definitivně se stal Řím státem až v době etruské nadvlády. Etruskové odvodnili původní bažiny (etruský drenážní systém), vytvořili velký kanál (cloaka maxima), postavili zde 1. chrám a dali Římu i jeho první ústavu. Původně bylo římské království, posléze se stal Řím republikou, jejíž doklady jsou i u Etrusků (ti měli také původně království, později republiku republiku ovládanou městskou aristokracií). Etruskové dali Římanům i četné odznaky ústřední moci, ze kterých jsou zejména prosnulé fascés (svazky prutů s vetknutými sekerami), kteří nesli před řeckými i etruskými úředníky tzv. liktoři. A dalším bylo tzv. kurulské křeslo, což byl znak vyšších římských úředníků.

Nathalie:

Antropomorfní božstva - to byla změna v představách, jak takový Bůh může vypadat. Předtím se božstva hledala v přírodě, nadpřirozené síly se připisovaly neživým předmětům (animismus). A najednou nastal zlom. Bohové v lidských představách získávali lidskou pobobu a božské vlastnosti.

Pyrgi bylo pobřežní město, které leželo v Itálii (Tyrhénské moře), kousek SZ od Říma. Kampánie bylo území kolem dnešní Neapole.

Všem moc děkuji za poznámky k příspěvku.

<reagovat 
Nathalie () - 18.12.2000 > Mišpule díky moc za hodně vyčerpávající podání. Já totiž četla knížku Tajemný Etrusk od Waltariho a zajímá mě, jestli tu knížku založil na legendách, které se o Etruscích povídají nebo jestli Etruskové opravdu byli velice vyjímečný národ. Ráda totiž věřím, že Etrusk byl opravdu tak trochu jako ten v té knize. :-) I když samozřejmě vím, že neskutečný děj zasadil do pravděpodobně pravdivých historických faktů.
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je sedm + čtyři ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 2 (3) 4 5 6
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter