Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Úterý 9.8.
Roman
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 
  
 

Sdružení Loreta

Vzniklo na podzim 1999. Má momentálně 8 členů a je vydavatelem Totemu, který je jednou z aktivit sdružení. Jeho členové zároveň tvoří část redakce. Každá rubrika má své redaktory a šéfredaktory, kteří se o ně starají. Rubriky se dají zároveň jednoduše přizpůsobovat jejich požadavkům. Jelikož jsme nezisková organizace, je všechno založeno na společném nadšení pro věc.


 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LORETA

 

ČLÁNEK I.

Název, sídlo, územní působnost
1.Sdružení nese název Loreta a sídlí v Praze na adrese Píseckého 15, 150 00 Praha 5
2. Sdružení provozuje svou činnost na celém území České republiky, je právnickou osobou, která se řídí českým právním řádem a těmito stanovami.

 

ČLÁNEK II.

1. Poslání a zaměření činnosti
Cílem občanského sdružení Loreta je všestranná podpora umělecké tvorby a kultury a publikační a vydavatelská činnost.

2. Naplnění svých cílů dosahuje následujícími činnostmi:
a) Založení internetového časopisu pro možnou publikaci amatérské i profesionální umělecké tvorby.
b) Pořádání kulturních akcí.

c) Vydáván
í tištěných publikací.

 

ČLÁNEK III.

Organizační struktura
1. Správní rada (dále jen SR):
2. Kontrolní komise (dále jen KK).
3. Editorské
oddělení: editor (Dále jen EO).
4. Auto
rská oddělení (dále už jen AO).
5. Pracovní rady (dále jen PR)

 

ČLÁNEK IV.
Působnost orgánů sdružení

1. Správní rada
a. SR řídí a rozhoduje za sdružení Loreta. Předkládá zprávy a návrhy pracovní radě, připravuje její jednání. Určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje sdružení Loreta, vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí.
b. SR je s
tatutárním a výkonným orgánem sdružení Loreta.
c.
SR se skládá z minimálně tří členů sdružení a maximálně z pěti členů sdružení. Ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. SR může při rezignaci některého ze svých členů kooptovat náhradníka ze členů občanského sdružení Loreta.
d.
SR je usnášeníschopná při počtu přítomných více než 50% svých členů.
e.
Do SR může kandidovat každý řádný člen sdružení Loreta, který doposud řádně a poctivě plnil stanovy sdružení Loreta v období minimálně dvou let a v kandidatuře mu nebrání některá z funkcí ve sdružení Loreta, která se s členstvím ve SR neslučuje a svou kandidaturu oznámil písemně vedení sdružení Loreta (SR) nejméně 10 dnů před započetím voleb do SR. Pokud není SR v důsledku rezignace více než dvou svých řádných členů usnášeníschopná, je povinna uspořádat nové volby do SR. V tomto případě svolává mimořádnou PR a na jejich doporučení vybere kandidáty do SR Za správný průběh voleb do SR jsou odpovědni dva řádní členové sdružení Loreta, kteří nekandidují na žádnou funkci ve volbách do SR a byli touto funkcí pověřeni na základě hlasování nadpoloviční většiny členů PR.
f.
SR je svolávána nejméně dvanáctkrát do roka. O usneseních SR je veden protokol. Jednání SR jsou pro ostatní členy sdružení LORETA uzavřená a smějí se jich zúčastnit pouze na žádost alespoň dvou členů SR. SR rozhoduje ve všech věcech sdružení prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimálně nadpoloviční účasti všech členů SR na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
g.
SR jmenuje a odvolává editora sdružení Loreta a vedoucí a členy AO
h
. Sdružení navenek zastupují členové SR – ostatní členové Lorety jedině na písemné pověření minimálně dvou členů SR.

 

2. Kontrolní komise
a. KK provádí kontrolu ved
ení účtů, výsledků hospodaření. O výsledcích revize podává zprávu SR.
b. KK je volená na žádost PR, počet jejích členů určuje PR dle potřeby.

c. Členové KK musí být zvoleni minimálně nadpoloviční většinou k této volbě oprávněných členů PR.

d. Voleb do KK se
může zúčastnit každý člen z PR, voleb do KK se nemohou účastnit
členové SR.
e. KK rozhoduje stejným mechanismem jako SR. Členové KK mohou zvolit ze svého středu vedoucího, který řídí a koordinuje činnost KK. PR může KK ukládat úkoly v rámci její působnosti.
f. Členové KK mají právo účastnit se jednání SR v případě, že jejich činnost bude
vyžadovat, aby byly přítomni zasedání SR.
g. SR na základě výsledků KK musí v případě nejasností navrhnout řešení dané situace a předložit jej PR.

3. Editorské oddělení

a. EO je odborný
m orgánem sdružení Loreta, jehož hlavním úkolem je kontrolovat a profesně zasahovat do publikační činnosti sdružení Loreta.
b. Vedoucím editorského oddělení je editor, který má právo zasahovat a ovlivňovat formu a styl připravovaných děl k publikaci.
c.
Editor má právo volit své zástupce a řídit jejich činnost.
d. Editor je volen SR, délku jeho funkčního období určí SR.

4. Autorská oddělení

a. AO jsou provozními orgány sdružení Loreta, jejichž hlavními úkoly je zajišťovat a naplňovat cíle sdružení Loreta. Jednotlivá AO jsou povinná dodat materiály a jednotlivá díla dle svého výběru v uvedeném termínu stanoveném AO.
b. V čele AO stojí vedoucí, který je za jeho řádný chod odpovědný SR, je odpovědný za formu a styl schválených děl k publikaci. Za obsah jednotlivých příspěvků dodaných AO zodpovídají pouze jejich autoři. Čerpají-li autoři z cizích děl, jsou povinni jednat dle autorského zákona.
c. Vedoucí AO je volen SR a AO. Oba orgány mají právo vedoucího AO na základě domluvy odvolat.
d. Vedoucí AO má povinnost účastnit se jednání SR na žádost alespoň dvou členů SR.
e. Počet členů AO záleží na potřebě a dohodě s vedoucím AO.

 

5. Pracovní rada
Členem pracovní rady je každý řádný člen občanského sdružení Loreta, který zaplatil členský poplatek. Pracovní rada volí ze svých řad členy Kontrolní komise, o každém svém jednání vede písemný protokol.

 

 

ČLÁNEK V.

Členství
Členem občanského sdružení Loreta se může stát kterákoliv fyzická osoba, která splní následující podmínky a jejíž přijetí odsouhlasí SR:

 1. Souhlasí s stanovami a cíly sdružení Loreta
 2. Platí řádně členský příspěvek.
 3. Členství ve sdružení Loreta může být ukončeno na základě rozhodnutí SR
 4. Výše členských příspěvků a termín splatnosti je pro každý rok stanovená SR.
 5. Člen má právo na základě vlastního svobodného rozhodnutí kdykoli ukončit své členství ve sdružení Loreta, členský příspěvek za daný rok nebude navrácen. V případě finančních či jiných závazků vůči občanskému sdružení Loreta je odstupující člen povinen vše řádně vyrovnat.

  Čestné členství
  - kandidátům, kteří výrazně přispěli k plnění cílů a poslání sdružení Loreta, ale kteří nechtějí nebo nemohou být jeho členy, může SR navrhnout udělení čestného členství. V případě, že takto navržený kandidát – fyzická osoba – s tímto návrhem souhlasí, stává se kandidát čestným členem sdružení Loreta. V době od navržení čestného členství do nejbližšího zasedání SR se v případě, že kandidát návrh přijme, na takového kandidáta pohlíží jako na čestného člena. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, mohou se zúčastnit jednání PR s hlasem poradním, mají právo aktivně se účastnit práce v pracovních radách.

 

ČLÁNEK VI.

Členská práva a povinnosti

A. Členové občanského sdružení Lorety mají tato práva:
a. volit a být voleni do orgánů sdružení Loreta.
b. podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení Loreta.
c. užívat podle pravidel určených SR prostředky a zařízení sdružení.
d. být informováni o činnosti sdružení Loreta a účastnit se jeho akcí.

B. Členové občanského sdružení Lorety mají tyto povinnosti

 1. Členové sdružení Loreta mají povinnost dodržovat jeho stanovy, stejně jako rozhodnutí SR. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě.
 2. Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání sdružení Loreta a upustit od všeho, co by mohlo uškodit zájmům sdružení.
 3. Hlasovací právo náleží pouze členům, kteří zaplatili členské příspěvky za příslušný rok.

ČLÁNEK VII.

 1. Hospodaření sdružení Loreta

Majetek a finanční prostředky nutné k realizaci svých cílů sdružení Loreta získává z členských příspěvků (podle zásad schválených SR), z darů a dědictví, z jiných zákonných zdrojů. Sdružení Loreta s nimi hospodaří podle obecně závazných právních předpisů.

 1. Podpisové právo
 1. Podepisování za sdružení Loreta se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení Loreta připojí svůj podpis samostatně předseda, popřípadě místopředseda, stejně jako kdokoliv z členů SR, který má písemné potvrzení minimálně dvou členů SR.
 2. V případě zavazování sdružení Loreta nad částku o hodnotě 50 000,- Kč podepisuje pouze předseda společně s jedním řádným členem SR. K tomuto podpisu musí mít jako doklad řádné potvrzení o pověření od všech členů SR.
 3. V krizových situacích má předseda právo přijmout na svou odpovědnost nezbytná opatření i nad rámec své kompetence, o nichž dodatečně informuje SR.

ČLÁNEK VIII.

Zánik sdružení Loreta

O zániku sdružení Loreta může být rozhodnuto jen na řádném nebo mimořádném jednaní SR a pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Jinak platí pro likvidaci sdružení Loreta i jeho majetku obecně závazné právní předpisy (Obchodní zákoník)

 

ČLÁNEK IX.

Závěrečné ustanovení
1.  Změny těchto stanov Lorety provádí SR, která je schválí nadpoloviční většinou a je povinna informovat PR.

2.  Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.Dodatek - Členové správní rady
Dušan Pavlica - předseda
Martin Zborník - místopředseda

Václav Steiger
Petr Mareček
Mike Hackman
KONTAKT
Adresa:
Občanské sdružení Loreta, Weberova 214/23, 150 00 Praha 5
WEB:
http://www.totem.cz, e-mail: redakce.totemu@volny.cz
Telefony: 603 740142, 773 149 693

 

 

   
  Design by Váš WEB