Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pondělí 25.1.
Miloš
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Fotografie
 > Fotografie
 > Krajiny
 > Příroda
 > Zvířata
 > Makro
 > Zátiší
 > Portréty
 > Akty
 > Architektura
 > Experimenty
 > Fotodokumenty
 > Fotoreportáž
 > Cestopis
 > Sport
 > Abstrakce
 > Rodinné foto
 > Ostatní
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Rouškaři jsou Vítači migrantů
Autor: Diaz (Pravidelný) - smazáno


Poznámky k tomuto příspěvku
Čtenář - 16.11.2020 > Totemáci, i vy přispějte na běžence, na náš nový Azylový a migrační fond, který minulý týden schválil Evropský parlament!

<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Migrující muslimové se v České republice trvale usazují, a proto se dá očekávat, že
se islám stane nedílnou součástí života české společnosti. Zde narážíme na jedno
„ale“ – budou muslimové součástí společnosti nebo budou žít někde na okraji
v jejím stínu? O životě muslimů v České republice toho není příliš mnoho známo,
o islámu si nemyslí nic dobrého tři čtvrtiny Čechů, šedesát procent z něj má strach.
Povědomí o islámu a jeho reáliích je velmi malé.1 Veřejné mínění o muslimech se
utváří pod vlivem médií, která produkují stereotypní obraz islámu.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Polistopadové období ve vztahu k rozvoji muslimské obce charakterizují dvě
zásadní změny. V prvé řadě muslimové založili několik vlastních organizací. Ty byly
časem registrovány a získaly právní status. Po několikaletých průtazích
získalo registraci i Ústředí muslimských obcí v ČR, jež mělo plnit úlohu zastřešující
organizace. Muslimům se podařilo vybudovat institucionální, organizační a kulturní
zázemí svých sdružení a organizací. V roce 1998 bylo v ČR přibližně 600
angažovaných muslimů, přičemž desetinu z nich měli tvořit etničtí Češi a zbytek
cizinci (Bečka, Mendel, 1998). Druhou významnou změnu, která vedla k rozvoji
muslimské obce, zapříčinila imigrace. Počet imigrantů od roku 1989 trvale narůstal
a imigrace, jejíž součástí byli také muslimové, ovlivnila strukturu muslimské
komunity v Česku, ale i dění uvnitř ní. Islám do České republiky importovali
uprchlíci, turisté, obchodníci, studenti a další migrující. V čase roste počet cizinců,
kteří jsou muslimy z tzv. třetích zemí s povolením k dlouhodobému i trvalému
pobytu, azylantů, kterým byl v Česku přiznán azyl a také těch, kteří získali
občanství. Objevují se i čeští konvertité. Také Češi mají více příležitostí se
s islámem blížeji seznámit – prostřednictvím médií, studijních i turistických cest,
literatury apod.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Migrující muslimové se v České republice trvale usazují, a proto se dá očekávat, že
se islám stane nedílnou součástí života české společnosti. Zde narážíme na jedno
„ale“ – budou muslimové součástí společnosti nebo budou žít někde na okraji
v jejím stínu? O životě muslimů v České republice toho není příliš mnoho známo,
o islámu si nemyslí nic dobrého tři čtvrtiny Čechů, šedesát procent z něj má strach.
Povědomí o islámu a jeho reáliích je velmi malé.1 Veřejné mínění o muslimech se
utváří pod vlivem médií, která produkují stereotypní obraz islámu.
<reagovat 
 Čtenář - 16.11.2020 > čtenář> Co uděláme s těmi šedesáti procenty těch Čechů? (dnes už je to ale prý jen 57-58%)
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Jak žijí muslimové v Česku je proto otázkou, která doposud čeká na své
zodpovězení. Cílem této pilotní studie je alespoň zčásti zacelit tuto mezeru a tázat
se, zda-li se muslimové stanou součástí české společnosti, nebo si vytvoří vlastní
paralelní svět. Tento výzkum si klade za cíl zachytit alespoň v hlavních rysech, zda a
jakým způsobem se muslimové do české společnosti začleňují. Jeho
prostřednictvím hledáme odpovědi na otázky, jak se muslimům v Česku žije, jestli
se do společnosti začleňují a co se během tohoto procesu odehrává, jak probíhá
proces integrace a případně co mu brání. Rovněž nás zajímalo2
, co si o procesu
integrace muslimové myslí a jestli vůbec mají zájem stát se integrální částí
společnosti. Zaměřili jsme se na současnou komunitu muslimů, která se liší od té
předválečné, ale i od komunity, která se začala utvářet počátkem 90. let 20. století.
Zkoumaná komunita je komunitou první dekády 21. století a je silně ovlivněna
příchodem imigrantů ze zemí, které jsou islámské nebo v nich alespoň islám hraje
důležitou roli.

<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Geopolitické členění světa z perspektivy islámu rozlišuje dár al-islám (dům islámu)
od dár al-harb (dům války). Islámské právo rozlišuje území, kde platí islámské
zákony, od území, které je pod nadvládou nevěřících a má být potenciálním cílem
džihádu. Označení dár al-harb (dům války) nebo dár al-kufr dnes nahrazuje méně
problematické označení dár al-´ahd (dům dohody). V této souvislosti se objevily
i názory, že by Francie s pěti miliony muslimy mohla být označena za dár al-islám
spíše než některé málo lidnaté státečky Orientu (Islám v Evropě, 2006).
Univerzalita islámu je dána platností božského zákona šarí´a. Šarí´a je aplikována na
všechny oblasti lidského života. Neodděluje od sebe zákon náboženský a světský.
Určuje správný způsob chování a obsahuje soubor norem, které jsou návodem
k tomu, jak být správným muslimem. Systém pravidel zahrnuje vztah člověka
k Bohu (ibádát), sféru sociální interakce (mu´ámalát) a sféru zákazů, tresty za
přestupky (ukúbát). Ve vztahu člověka k Bohu má zásadní význam pět povinností,
které jsou označeny za pilíře islámu (arkán ad-dín).
<reagovat 
 Čtenář - 16.11.2020 > čtenář> A kam patří my -my jsme ten Dům války, který potřebují teprve dobýt, jo? Hlavně ať se to nedozví hloupá veřejnost v Česku!!!!!
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Jak být správným muslimem.


Systém pravidel zahrnuje vztah člověka
k Bohu (ibádát), sféru sociální interakce (mu´ámalát) a sféru zákazů, tresty za
přestupky (ukúbát). Ve vztahu člověka k Bohu má zásadní význam pět povinností,
které jsou označeny za pilíře islámu (arkán ad-dín). Jsou to základní znaky
7
příslušnosti k islámu a tvoří je vyznání víry (šaháda), modlitba (salát), náboženská
daň (zakát), půst v měsíci ramadánu (sawm) a pouť do Mekky (hadždž). Někdy je do
souboru ještě řazen džihád, svatý boj. Dodržovat Boží zákon představuje ctít
zákony státu a zároveň bezpečně kráčet po přímé stezce k Bohu. O obsah, aktuální
hodnotu a vztah Božího zákona k současnému životu, se vede řada diskusí. Šarí´a
prostupuje veškerým životem muslimů a je soustavou zákonů a kvalifikací vztahů
a činů i zdrojem morálky.
Právní systém rozlišuje pět tříd lidských činů. Za prvé to jsou činy povinné podle
Koránu, individuální i kolektivní (fard, wádžib). Jejich porušení je trestným činem
před Bohem a zákonem. Do druhé kategorie spadají činy doporučené na základě
hadíthů (soubor výroků a činů proroka Muhammada a prvních stoupenců obce
věřících), které nemají být bezdůvodně opomíjeny (sunna, mustahabb, mandúb). Třetí
činy jsou indiferentní, nepřikázané, ale ani nezakázané (mubáh). Čtvrtá kategorie
činů jsou zavrženíhodné, kterým je třeba se vyhnout, i když nejsou trestné (makrúh).
Do páté kategorie spadají činy zakázané, jenž jsou hříšné a podléhají trestu (harám).
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Uff, už mě bolí ruka, ale ještě chvíli:

S modernizací se do čela některých států dostaly sekularizované vojenské elity.
Reakce na sebe nedala dlouho čekat a tak se objevil obrodný návrat k pravému
islámu předků, který měl čelit rozpínající se Evropě. Představitelé obrody věřili
v možnost skloubení islámu s některými prvky evropské modernity.
Nacionalisté, socialisté a marxisté v islámském světě ale neuspěli. Na jejich místa
s novým projektem nastoupili od konce 60. let minulého století islamističní
pokračovatelé, ti již neoplývali optimistickou a pokrokářskou vizí (Barša, 2001).
Islamismus nezapře svůj původ v modernizaci. Je politickým hnutím, které usiluje
o programovou reislamizaci společnosti a deklaruje svou antimoderní a antizápadní
orientaci.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Bečko

Bečko?

mlč

<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Islamismus reaguje na modernitu – na masivní urbanizaci, zajištění přístupu ke
vzdělání, medializaci, vědu a techniku a další modernizační procesy.
Je prodlouženou rukou modernistického fundamentalismu, který se pokusil
ospravedlnit projekt modernizace prostřednictvím výzvy k návratu k předkům.
Islamismus vyvažuje někdy až nekritické přejímání západního způsobu života
a hodnot elitami zemí, které se časem zdiskreditovaly. Je emancipační odezvou na
kulturní odcizení a potřebou vyrovnat se s kolonizací, dekolonizací a nadvládou
Západu v posledních dvou staletích. Bernard Lewis, který se zabývá vlivy Západu
na Střední východ, sleduje reakce islámského světa na neúspěch ve srovnání se
Západem. Píše o rostoucí sklíčenosti a překypujícím hněvu, které z hledání
odpovědí na tyto otázky vyvěrají (Lewis, 2003). Reformní a revoluční modernizátoři
nedosáhli uspokojivých výsledků. Namísto slibovaného blahobytu se některé
muslimské země potýkají s úplatkářstvím, klientelismem, sociálními
a ekonomickými problémy a autokratickým řízením států. Reakcí na modernitu je
nespočetně a nabyly mnohých podob. Jedna z nich však poutá největší pozornost
západních společností – jedná se o radikální islamismus, který sleduje naplnění
souladu života se zákonem a „původním ideálem“.
Barša se zmiňuje o přetrvávající vnitřní fragmentaci islámských společností, v nichž
se navzdory modernizačním procesům udržují předmoderní vztahy. Společnost je
rozštěpena na vládnoucí elity a široké masy, které se nepodílí na relativních
výdobytcích modernizace (Barša, 2001). Po generaci, která nenaplnila očekávání
národně-osvobozeneckých a socialistických hnutí, dnes nastupuje generace dětí
islamistů. Ta se potýká s novými problémy.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > (cenzura)

Světu islámu je přičítáno, že se neumí vyrovnat s vlastními pocity zklamání
a hledání viníka současného neuspokojivého stavu.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Od poloviny 70. let do popředí vystupují reislamizační hnutí, jež patří k nové etapě
islámu. Reislamizace vychází hlavně „zdola“ a spočívá v kontrole společnosti sítí
mešit a pietistických sdružení. Islamizace „shora“ vychází z přesvědčení, že nastal
čas převzít moc. Toto přesvědčení legitimizuje násilí i strategické manévrování
v politických hrách. Slabý stát není schopen čelit sociálním problémům, který
vyvolala migrace z venkova do měst. Vyvinuly se paralelní sítě solidarity – etnické,
rodové, krajové, ale především náboženské. Mešity, se svými charitativními
i výukovými sdruženími, vytvářejí sociální struktury společenství. Slouží těm
sociálním vrstvám, které stojí stranou výdobytků modernosti a blahobytu. Novými
aktivisty jsou studenti laických moderních fakult se sklonem k aplikované vědě,
kteří čtou a hlavně interpretují svaté texty bez ohledu na výklady ulamá (Kepel,
1996).
Je zřejmé, že modernizace vyvolala v muslimském světě řadu změn, které souvisí
s proměnami společnosti. Modernizace vedla k nespokojenosti určitých sociálních
vrstev, jejichž identita byla procesy modernizace nejvíce zpochybněna. Vedla
k tomu, že se v rámci reislamizačních hnutí zrodil tzv. islámský rozchod (uzla,
mustafa). Míní se jím rozchod s okolní společností, kdy je třeba si postupně odvykat
13
bezbožnému okolí. Konečným cílem je v rámci každodenního života a jednání
návrat k islámu a vytvoření chráněného prostoru prostřednictvím komunitárních
sítí. Nabízí obnovu identity v nevyzpytatelném, zkaženém a odcizeném světě.
Touto výzvou už nebyli osloveni jen studenti univerzit, ale podstatně širší sociální
a méně vzdělané spektrum. Původně komunitářské sítě se začaly angažovat
i politicky. Okolní zkažený svět je džáhilíja, kdy se společnost nechová v souladu
s Boží zvěstí, neboť ji odmítá nebo nechápe. Jedná se o neospravedlnitelný stav,
kdy lidé žijí ve vědomém bludu a přitom se podřizují bezvěreckým režimům.
Zásadní změnou reagující na modernizaci je reislamizační úsilí, které si klade za cíl
reislamizovat společnost v muslimských zemích a šířit islám ve světě až do konečné
přeměny lidstva v ummu.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 >

A dál by to na Čechy mohlo být moc silné -CENZURA!
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Nebo ještě kousek:


Sekularizace selhala a Západ ztrácí svou moc. Moc je
distribuována mezi více centry a konflikty politických ideologií nahrazuje střet
kultur a náboženství. Došlo k obrodě Asie a islámu (síť islámských organizací
poskytují kompletní občanský servis). Islám vstoupil na univerzity, oslovil vnučky a
14
vnuky první sekulární generace, obrodil se v městské střední třídě, jejíž řady rozšířili
nedávní městští přistěhovalci (sociální zabezpečení poskytly islámské organizace).
Politické důsledky má kombinace početnosti a společenská mobilizace. Civilizace
jsou podle Huntingtona strukturovány – islám, Latinská Amerika a Afrika
postrádají ústřední státy. V případě absence ústředního státu se řád vyjednává
obtížněji. Intercivilizační konflikty mají dvojí podobu: hraniční konflikty mezi státy
odlišných civilizací a pak konflikty mezi odlišnými skupinami uvnitř jednoho státu.
Konflikty jsou častější tam, kde hraničí muslimové s nemuslimy. Promíchání
muslimů s obyvateli Západu vytvořilo u obou skupin nový smysl pro vlastní
identitu a pro její odlišnost od identity toho druhého. Jak bude vypadat multipolární
a multicivilizační svět? Především půjde o konflikt mezi Západem a jeho nepřáteli.
Problémy se soužitím mají podle Huntigtona především muslimové. Hranice
islámu je hranicemi krvavými a stejný je i jeho vnitřek. Muslimům Huntington
přičítá také odmítání západní společnosti a odpor vůči asimilaci.
Huntington reaguje na zánik bipolárního údajně stabilního světa a nahrazuje ho
paradigmatem mnohosti vzájemně neslučitelných a soupeřících civilizací.
Je nespokojen s univerzalismem, s evolucí, s multikulturalismem. Jádrem civilizací
a stavu světa je nevykořenitelná kulturní identita pevně spočívající
na antropologické konstantě – náboženství. Krví potřísněné hranice
mírumilovných nemuslimských sousedů upozorňují na novodobé barbarství
islámských skupin, které láskyplně poskytují vykořeněným migrantům péči, aby
populačním nárůstem vytvořili bojeschopné jednotky ideologického protipólu
zmírajícího Západu.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 >
Vzpírá se zařazení do tzv. vyspělého světa a jen obtížně si nachází svou pozici mezi
ostatními náboženstvími, které se integrují do multikulturní kosmopolitní civilizace.
Existuje hluboká propast mezi mediálním obrazem muslimů a realitou jejich života.
Mediálně konstruovaný obraz je realitě života vzdálen a řídí se více informováním
o konfliktech, terorismu a podivné jinakosti, než o běžném životě muslimů.
Islám v Evropě
Historie islámu je pozoruhodná a z výše uvedeného textu je zřejmé, že není u svého
konce. Jednou z nových kapitol je přítomnost islámu v Evropě. I když můžeme
tuto novost zpochybnit – Evropa a islám k sobě neodmyslitelně patří a islám byl
v Evropě přítomný v minulosti a je i dnes. Muslimové do Evropy přichází a trvale
se zabydlují mimo dár al-islám. Evropské státy jsou konfrontovány s rozšiřujícími se
muslimskými komunitami, jejichž řady zvětšují i evropští konvertité (Roald, 2004).

<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Na současné přítomnosti islámu v Evropě se podílely dva různé procesy. První je
výsledkem tatarské a osmanské expanze, jejímž rezultátem jsou početné muslimské
komunity na Balkáně a v postsovětských republikách. Druhý proces souvisí
s imigrací do západní Evropy, která směřovala do Evropy od 60. let 20. století.
Existují pouze odhady, kolik asi může v Evropě muslimů být. Přesné statistiky
neexistují a uváděné počty jsou jen orientační (Maréchal, Allievi, Dassetto, Nielsen,
2003).
Islám je přítomen v řadě evropských zemí, zejména v Belgii, Dánsku, Francii,
Finsku, Itálii, Irsku, Lucembursku, Holandsku, Německu, Portugalsku, Rakousku,
Řecku, Velké Británii, Španělsku a Švédsku. Odhady počtu muslimů v Evropě se
pohybují v rozmezí 11 – 15 milionů muslimů. Nejvíce muslimů je ve Francii (kolem
5 milionů), v Německu (kolem 3 milionů) a Velké Británii (kolem 1,5 milionů). Na
území Ruské federace se hovoří až o 21 milionech. V přepočtu podle zastoupení
muslimů v jednotlivých evropských zemích na předním místě nalézáme Bulharsko,
Francii, Nizozemí, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Řecko, Belgii, Švédsko,
Dánsko a Velkou Británii. Islám se stal součástí každodenního života evropských
zemí.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Půjdem na kutě, nechat odpočinout péro.


Ještě kousek -
Euroislám je evropská varianta islámu, která si klade za cíl vytvořit verzi islámu slučitelnou s evropskými
tradicemi a životními podmínkami v Evropě. Reaguje na postupné modernizační proměny uvnitř
muslimských komunit, jež hledají cestu smíru mezi vírou a životem v moderních společnostech. Je liberální
formou islámu, která se hlásí k participaci na společenském a politickém životě. Významným hlasatelem
euroislámu se stal Táriq Ramadán. Euroislám je v Evropě přijímán buď jako možné východisko pro udržení
soudržnosti společností a snahu o začlenění muslimů do společnosti nebo jako příliš idealizovaný reformní
směr skupiny muslimských intelektuálů.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Všechno, co jsem tu zatím napsala, je ale V REŽIMU D U V Ě R N É !!
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Už ju asi bolela ručička, tak šla spinkat
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Od tohoto celého se teda raději distancuju.
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > Lidi jako Bohuňa si myslí že jim všechno projde.
Až dorazí jimi pozvaní nepřizpůsobiví, tak jim uříznou veřejně hlavu
<reagovat 
Čtenář - 17.11.2020 > No co se tu, na Totemu, děje
<reagovat 
 Diaz (Pravidelný) - 17.11.2020 > čtenář> Nevim jak je to myšleno, ale Totem je náhodou jeden z mála svobodných prostorů, kde ještě nezasáhla covidová a vítačská cenzura a že tu píše prasárny i zlodějská cikánka z maďarska je toho nejvyšším důkazem!
<reagovat 
Čtenář - 16.11.2020 > TEN BLB NEUMÍ VLOŽIT ODKAZ A O MOŽNOSTECH VYHLEDAVAČE K OVĚŘENÍ AUTORSTVÍ TAKY NIKDY NESLYŠEL. E. ALE CO S ČLOVĚKEM, KTERÝ NEROZPOZNÁ V ŠEDESÁTI KUNDU OD HOVNIVÉ DÍRY, ŽE?
<reagovat 
 Diaz (Pravidelný) - 16.11.2020 > čtenář> Četl jsem jen tento komentář a poté už nebudu číst další, zas jen grafolog ze Slovače, kterej neumí česky a jeho věty nedávaj smysl, tak nic, snad jste Klause pochopili a souhlasíte-li s ním, tak jsme všichni zajedno, migranty a rouškaře pozavírat nebo izolovat od slušnejch lidí!

PAP a SPD - nová koalice a vláda v ČR!
<reagovat 
 Diaz (Pravidelný) - 17.11.2020 > čtenář> hezká sebekritika, bohuňo, ale doplním, že ten BLB se neumí ani přihlásit, krade cizí básně a porušuje Pravidle Totemu, takže se jistě shodnem, že ten BLB JSI TY!!!!!!
<reagovat 
 Čtenář - 20.11.2020 > čtenář> Rekl bych, ze toto se na netu tezko da najit, tohle je asi nejaka neverejna studie
<reagovat 
Diaz (Pravidelný) - 20.11.2020 > vyhladit bohuňi, do jednoho
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je dvě + osm ? 

  
  Napsat autorovi (Pravidelný)   Zařazeno v Galerii  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter